ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - HÍRLEVÉL FELIRATKOZÓKNAK

1. Az adatkezelő neve, székhelye képviselője

Név:  P.R.D. Kft.

Székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Új utca 25.  

Törvényes képviselő: Ferenczi László ügyvezető


2. Adatvédelmi tisztviselő:


3. A kezelt adat meghatározása: az érintett által megadott név és e-mail cím


4. Az adatkezelés célja: hírlevél megküldése, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, direktmarketing tartalmú megkeresések.


5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása


6. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei: ez esetben a hírlevélre feliratkozás nem történik meg, az adatkezelésre nem kerül sor.


7. Az adattovábbítás: az adatok továbbítására kizárólag a szerződés alapján a hírlevél szolgáltatás kiküldését végző cég részére kerül sor.

A hírlevél kiküldési szolgáltatást végző adatfeldolgozó neve: Mailerlite (www.mailerlite.com)

Székhelye: 11341 Litvánia, Vilnius, Paupio g. 46

Képviselője: Ignas Rubezius

Harmadik országba adattovábbításra nem kerül sor.


8. Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása


9. A személyes adat kezelésének időtartama: az adatok kezelésére az érintett felhatalmazásának visszavonásáig kerül sor. A hírlevélről minden hírlevél végén le lehet iratkozni, mely egyben azt is jelenti, hogy az érintett kéri az e-mail címének törlését.


10. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra hogy,

-  az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

-  kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

-  kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje

-  kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,/ az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

-  a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

-  ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

-  ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


11. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk: profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor


12. Adatok tárolása, adatbiztonság: A P.R.D. Kft. és az adatfeldolgozóként közreműködő szervezetek az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolja, melyek a székhelyén találhatóak meg. A P.R.D. Kft. az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy a P.R.D. Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.


13. Hatósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik:

Fővárosi Törvényszék elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 25.

Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu


14. Az Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

Az adatkezelési tájékoztató a P.R.D. Kft. honlapján a www.dunaresidence.hu oldalon érhető el.


Duna Residence   -   2897 Dunaszentmiklós, Új út 25.     Telefon:  (+36) 34/591-300       Mobil: (+36) 20/980-3010       E-mail: info@dunaresidence.hu

Ahol a pihenés élménnyé válik!

HOSTING & DESIGN:

Copyright © 2013.      Duna Residence   -   All Rights Reserved.

Jogi nyilatkozat


A webhelyen található minden információ szerzői jogi védelem alatt áll.

Az oldalon található anyagok másolása, újrakiadása, módosítása, terjesztése, bemutatása, kizárólag a Duna Residence és a jogtulajdonosok előzetes írásbeli engedélyével történhet.

IMPRESSZUM  -  ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT  -  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - HÍRLEVÉL FELIRATKOZÓKNAK

Nyitóoldal Rólunk Szállás Wellness Rendezvény Akciós ajánlatok Kapcsolat